هری استپانیان

هری استپانیان کارشناس مستقل حوزه‌ی انرژی و آب است و در واشنگتن اقامت دارد. وی افزون بر این، در مؤسسه‌ی انرژی عراق نیز به عنوان پژوهشگر ارشد فعالیت می‌کند.

هری استپانیان کارشناس مستقل حوزه‌ی انرژی و آب است و در واشنگتن اقامت دارد. وی افزون بر این، در مؤسسه‌ی انرژی عراق نیز به عنوان پژوهشگر ارشد فعالیت می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی