حامد کرمانی

حامد کرمانی دارای مدرک دکتری در روابط بین‌الملل است و با اندیشکده‌های ایرانی و بین‌المللی از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران همکاری داشته است. او پیش از این محقق مدعو در دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزلند بود. تمرکز تحقیقات وی بیشتر بر روابط ایران و جنوب آسیا است.

حامد کرمانی دارای مدرک دکتری در روابط بین‌الملل است و با اندیشکده‌های ایرانی و بین‌المللی از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران همکاری داشته است. او پیش از این محقق مدعو در دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزلند بود. تمرکز تحقیقات وی بیشتر بر روابط ایران و جنوب آسیا است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی