سلام زیدان

سلام زیدان، روزنامه‌نگار حوزه‌ی اقتصاد است و به مرتباً با رسانه‌های برجسته‌ی عربی و بین‌المللی، من جمله الجزیره، المانیتور، العربی‌الجدید و رصیف ۲۲ همکاری دارد.

سلام زیدان، روزنامه‌نگار حوزه‌ی اقتصاد است و به مرتباً با رسانه‌های برجسته‌ی عربی و بین‌المللی، من جمله الجزیره، المانیتور، العربی‌الجدید و رصیف ۲۲ همکاری دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی