علی باقر | ایوب ارسوی

دکتر علی باقر، دانشیار مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر است. او در روندهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر سیاست‌های خارجی و دفاعی ترکیه تخصص دارد.

دکتر ایوب ارسوی، استاد دپارتمان امور بین‌الملل دانشگاه آهی اوران ترکیه است. وی در حال حاضر در بیرمنگام انگلستان مستقر است.

دکتر علی باقر، دانشیار مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر است. او در روندهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر سیاست‌های خارجی و دفاعی ترکیه تخصص دارد.

دکتر ایوب ارسوی، استاد دپارتمان امور بین‌الملل دانشگاه آهی اوران ترکیه است. وی در حال حاضر در بیرمنگام انگلستان مستقر است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی