نیکیتا اسماگین

نیکیتا اسماگین کارشناس و روزنامه‌نگاردر حوزه‌ی امور بین‌الملل، با تمرکز بر سیاست ایران و روسیه در خاورمیانه است. وی پیش از این به مدت سه سال به عنوان خبرنگار خارجی در تهران فعالیت داشته است. وی همچنین در شورای امور بین‌الملل روسیه (RIAC) کارشناس غیر مقیم است و در زمینه‌ی روابط بین‌الملل برای مجلات دانشگاهی و رسانه‌ها به زبان‌های انگلیسی، روسی و فارسی قلم می‌زند.

نیکیتا اسماگین کارشناس و روزنامه‌نگاردر حوزه‌ی امور بین‌الملل، با تمرکز بر سیاست ایران و روسیه در خاورمیانه است. وی پیش از این به مدت سه سال به عنوان خبرنگار خارجی در تهران فعالیت داشته است. وی همچنین در شورای امور بین‌الملل روسیه (RIAC) کارشناس غیر مقیم است و در زمینه‌ی روابط بین‌الملل برای مجلات دانشگاهی و رسانه‌ها به زبان‌های انگلیسی، روسی و فارسی قلم می‌زند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی