محمد جواد ادیب

محمد جواد ادیب، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و مذهبی است. او در حوزه‌ی روابط میان دین، سیاست و اقتصاد تخصص دارد و تمرکز کار وی به ایران و عراق معطوف است.

محمد جواد ادیب، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و مذهبی است. او در حوزه‌ی روابط میان دین، سیاست و اقتصاد تخصص دارد و تمرکز کار وی به ایران و عراق معطوف است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی