ولی کالجی

دکتر ولی کالجی، پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات قفقاز، آسیای مرکزی و منطقه است و در تهران سکونت دارد. مقالات وی در مؤسساتی همچون اوراسیا دیلی مانیتور بنیاد جیمزتاون، مؤسسه‌ی آسیای مرکزی-قفقاز شورای سیاست خارجی آمریکا، مؤسسه‌ی خاورمیانه و اندیشکده‌ی والدای، به چاپ رسیده‌اند.

دکتر ولی کالجی، پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات قفقاز، آسیای مرکزی و منطقه است و در تهران سکونت دارد. مقالات وی در مؤسساتی همچون اوراسیا دیلی مانیتور بنیاد جیمزتاون، مؤسسه‌ی آسیای مرکزی-قفقاز شورای سیاست خارجی آمریکا، مؤسسه‌ی خاورمیانه و اندیشکده‌ی والدای، به چاپ رسیده‌اند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی