محمد علی شعبانی

محمد علی شعبانی، سردبیر امواج.میدیا، پژوهشگر دوره‌ی دکترا در دانشگاه سواز لندن است. تحقیقات وی در آنجا بر روابط ایران و عراق ِ پسا صدام متمرکز است.

محمد علی شعبانی، سردبیر امواج.میدیا، پژوهشگر دوره‌ی دکترا در دانشگاه سواز لندن است. تحقیقات وی در آنجا بر روابط ایران و عراق ِ پسا صدام متمرکز است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی