زینب مهدی

زینب مهدی عضو گروه زنان و امنیت در برنامه‌ی رهبری زنان، در انجمن خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه کمبریج است. وی محقق و روزنامه‌نگار مستقل است و به طور تخصصی در زمینه‌های حکومت‌داری، توسعه و درگیری‌های منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می‌کند.

زینب مهدی عضو گروه زنان و امنیت در برنامه‌ی رهبری زنان، در انجمن خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه کمبریج است. وی محقق و روزنامه‌نگار مستقل است و به طور تخصصی در زمینه‌های حکومت‌داری، توسعه و درگیری‌های منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی