غزوان المنهلاوی

غزوان المنهلاوی تحلیل‌گر و پژوهشگر عراقی است. او فارغ‌التحصیل از دانشگاه مستنصریه در بغداد و عضو برنامه‌ی سیاسی عراق است. وی تحقیقات بسیاری در حوزه‌های حکومت‌داری و فساد انجام داده است. مقالات وی در مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات بیان و همچنین مرکز مطالعات استراتژیک نهرین منتشر شده است.

غزوان المنهلاوی تحلیل‌گر و پژوهشگر عراقی است. او فارغ‌التحصیل از دانشگاه مستنصریه در بغداد و عضو برنامه‌ی سیاسی عراق است. وی تحقیقات بسیاری در حوزه‌های حکومت‌داری و فساد انجام داده است. مقالات وی در مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات بیان و همچنین مرکز مطالعات استراتژیک نهرین منتشر شده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی