بیژن خواجه‌ پور

بیژن خواجه پور یکی از مدیران Eunepa ، یک شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی ِ مستقر در وین است. وی همچنین عضو هیئت مشاور گروه پژوهشی اروپایی خاورمیانه است. دکتر خواجه پور در زمینه‌های ژئوپلیتیک انرژی و اقتصاد ایران تخصص دارد. 

بیژن خواجه پور یکی از مدیران Eunepa ، یک شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی ِ مستقر در وین است. وی همچنین عضو هیئت مشاور گروه پژوهشی اروپایی خاورمیانه است. دکتر خواجه پور در زمینه‌های ژئوپلیتیک انرژی و اقتصاد ایران تخصص دارد. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی