حمیدرضا عزیزی

حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مهمان در مؤسسه‌ی آلمانی امور بین‌المللی و امنیت در برلین، و همچنین پژوهشگر غیرمقیم شورای خاورمیانه در امور جهانی است. 

حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مهمان در مؤسسه‌ی آلمانی امور بین‌المللی و امنیت در برلین، و همچنین پژوهشگر غیرمقیم شورای خاورمیانه در امور جهانی است. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی