حمیدرضا عزیزی

حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مهمان در موسسه آلمانی امور بین‌المللی و امنیت در برلین است. وی که دارنده مدرک دکتری مطالعات منطقه‌ای از دانشگاه تهران است، پیشتر در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس کرده است.

حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مهمان در موسسه آلمانی امور بین‌المللی و امنیت در برلین است. وی که دارنده مدرک دکتری مطالعات منطقه‌ای از دانشگاه تهران است، پیشتر در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس کرده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی