نوآم رِیدان و هری استپانیان

نوآم رِیدان پژوهشگر و گزارشگر مستقل حوزه انرژی در رابطه با سه کشور لبنان ایران و عراق است. محل کار و زندگی او شهر بغداد است. هری استپانیان کارشناس مستقل حوزه انرژی و آب و ساکن شهر واشنگتن است. همچنین، او پژوهشگر ارشد موسسه انرژی عراق است.

نوآم رِیدان پژوهشگر و گزارشگر مستقل حوزه انرژی در رابطه با سه کشور لبنان ایران و عراق است. محل کار و زندگی او شهر بغداد است. هری استپانیان کارشناس مستقل حوزه انرژی و آب و ساکن شهر واشنگتن است. همچنین، او پژوهشگر ارشد موسسه انرژی عراق است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی