مؤمن زلمی

مؤمن زلمی تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و مشاور دیپلماتیک، ساکن اربیل کردستان عراق است. وی دارای مدرک دکترای سیاست آموزش زبان و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی است. او آثار متعددی را در حوزه‌های سیاست، سیاست زبان و آموزش، جنسیت و فرهنگ منتشر کرده است.

مؤمن زلمی تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و مشاور دیپلماتیک، ساکن اربیل کردستان عراق است. وی دارای مدرک دکترای سیاست آموزش زبان و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی است. او آثار متعددی را در حوزه‌های سیاست، سیاست زبان و آموزش، جنسیت و فرهنگ منتشر کرده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی