الدار مامدوف

الدار مامدوف فارغ‌التحصیل دانشگاه لتونی و مدرسه‌ی دیپلماتیک مادرید اسپانیا است. وی به عنوان دیپلمات لتونیایی فعالیت داشته است. مامدوف از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷/۸۸) به عنوان مشاور سیاسی سوسیال دموکرات‌ها در کمیته‌ی امور خارجه‌ی پارلمان اروپا مشغول بوده است و مسئول هیئت‌های نمایندگی پارلمان اروپا برای روابط بین پارلمانی با ایران، عراق و شبه جزیره‌ی عربستان است.

الدار مامدوف فارغ‌التحصیل دانشگاه لتونی و مدرسه‌ی دیپلماتیک مادرید اسپانیا است. وی به عنوان دیپلمات لتونیایی فعالیت داشته است. مامدوف از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷/۸۸) به عنوان مشاور سیاسی سوسیال دموکرات‌ها در کمیته‌ی امور خارجه‌ی پارلمان اروپا مشغول بوده است و مسئول هیئت‌های نمایندگی پارلمان اروپا برای روابط بین پارلمانی با ایران، عراق و شبه جزیره‌ی عربستان است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی