زرقا پرویز

زرقا محقق، نویسنده و دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام است. تحقیقات وی بر حوزه‌های ملی‌گرایی، هویت ملی، مسائل مربوط به جنسیت و دولت و جامعه در منطقه‌ی خلیج فارس متمرکز است. او پیش‌تر مدرس مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حمد بن خلیفه در قطر بوده است.

زرقا محقق، نویسنده و دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام است. تحقیقات وی بر حوزه‌های ملی‌گرایی، هویت ملی، مسائل مربوط به جنسیت و دولت و جامعه در منطقه‌ی خلیج فارس متمرکز است. او پیش‌تر مدرس مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حمد بن خلیفه در قطر بوده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی