منا علمی

منا علمی روزنامه‌نگار فرانسوی-لبنانی است. تمرکز او بر مسائل سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان عرب است. حوزه‌های تخصصی وی شامل کنشگران غیر حکومتی و  شبه‌نظامیان لبنانی است.

منا علمی روزنامه‌نگار فرانسوی-لبنانی است. تمرکز او بر مسائل سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان عرب است. حوزه‌های تخصصی وی شامل کنشگران غیر حکومتی و  شبه‌نظامیان لبنانی است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی