جورجیو کافیرو

جورجیو کافیرو، مدیر عامل‌ مؤسسه‌ی تحلیلی گلف استیت است. این مؤسسه‌ی مستقر در واشنگتن، در حوزه‌ی مشاوره‌ی ریسک ژئوپلتیک فعالیت می‌کند.

جورجیو کافیرو، مدیر عامل‌ مؤسسه‌ی تحلیلی گلف استیت است. این مؤسسه‌ی مستقر در واشنگتن، در حوزه‌ی مشاوره‌ی ریسک ژئوپلتیک فعالیت می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی