علی باقر

دکتر علی باقر، دانشیار مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر است. او در روندهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر سیاست‌های خارجی و دفاعی ترکیه تخصص دارد.

دکتر علی باقر، دانشیار مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر است. او در روندهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر سیاست‌های خارجی و دفاعی ترکیه تخصص دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی