علی باقر

دکتر علی باقر، استاد امور بین‌الملل، امنیت و دفاع در دانشگاه قطر است و به عنوان عضو ارشد غیر مقیم در "ابتکار امنیت خاورمیانه اسکوکرافت" و برنامه‌های خاورمیانه‌ی  شورای آتلانتیک فعالیت دارد.

دکتر علی باقر، استاد امور بین‌الملل، امنیت و دفاع در دانشگاه قطر است و به عنوان عضو ارشد غیر مقیم در "ابتکار امنیت خاورمیانه اسکوکرافت" و برنامه‌های خاورمیانه‌ی  شورای آتلانتیک فعالیت دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی