محجوب زویری

دکتر محجوب زویری، استادیار حوزه‌ی مطالعات خلیج فارس و ایران است. وی مدیریت مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر را نیز برعهده دارد.

دکتر محجوب زویری، استادیار حوزه‌ی مطالعات خلیج فارس و ایران است. وی مدیریت مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر را نیز برعهده دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی