مهمت آلاکا

مهمت آلاکا پژوهشگری دانشگاهی است. تحقیقات وی بر عراق، تحولات سیاسی اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد. او در حال حاضر خبرنگار دیپلماتیک مستقر در آنکارا و عضو غیر مقیم مرکز مطالعات خاورمیانه (ORSAM) است.

مهمت آلاکا پژوهشگری دانشگاهی است. تحقیقات وی بر عراق، تحولات سیاسی اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد. او در حال حاضر خبرنگار دیپلماتیک مستقر در آنکارا و عضو غیر مقیم مرکز مطالعات خاورمیانه (ORSAM) است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی