مهمت آلاکا

مهمت آلاکا پژوهشگری دانشگاهی است. تحقیقات وی بر عراق، تحولات سیاسی اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد.

مهمت آلاکا پژوهشگری دانشگاهی است. تحقیقات وی بر عراق، تحولات سیاسی اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی