سابینا صدیقی

سابینا صدیقی، روزنامه‌نگار حوزه‌ی امور خارجه‌ی پاکستان و فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل است.

نوشته‌های وی با تمرکز ویژه بر خاورمیانه، آسیای جنوبی، چین و ابتکار عمل کمربند و جاده، توسط رسانه‌های خبری معتبر در ایالات متحده، انگلستان، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، چین و خاورمیانه منتشر شده است.

سابینا صدیقی، روزنامه‌نگار حوزه‌ی امور خارجه‌ی پاکستان و فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل است.

نوشته‌های وی با تمرکز ویژه بر خاورمیانه، آسیای جنوبی، چین و ابتکار عمل کمربند و جاده، توسط رسانه‌های خبری معتبر در ایالات متحده، انگلستان، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، چین و خاورمیانه منتشر شده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی