عمر النداوی

عمر النداوی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با تمرکز بر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و انرژی عراق است. وی به مدیریت برنامه در مرکز میسرسازی صلح در عراق مشغول است و به عنوان استاد میهمان، تاریخ و سیاست عراق را در مؤسسه‌ی خدمات خارجی وزارت امور خارجه تدریس می‌کند.

عمر النداوی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با تمرکز بر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و انرژی عراق است. وی به مدیریت برنامه در مرکز میسرسازی صلح در عراق مشغول است و به عنوان استاد میهمان، تاریخ و سیاست عراق را در مؤسسه‌ی خدمات خارجی وزارت امور خارجه تدریس می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی