مراقب محلی

ناظر محلی Local Observer، یک کارمند دولتی ساکن بغداد است که بر مسائل عدالت اجتماعی و حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی در عراق تمرکز دارد.

ناظر محلی Local Observer، یک کارمند دولتی ساکن بغداد است که بر مسائل عدالت اجتماعی و حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی در عراق تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی