علی مولوی

علی مولوی تحلیلگر و پژوهشگر مستقل است و تخصص او حوزه‌ی اقتصاد سیاسی عراق است.

علی مولوی تحلیلگر و پژوهشگر مستقل است و تخصص او حوزه‌ی اقتصاد سیاسی عراق است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی