محسن شریعتی‌نیا

محسن شریعتی‌نیا استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تحقیقات وی بر سیاست آسیایی ایران و همچنین پویایی سیاسی شرق و غرب آسیا تمرکز دارد.

محسن شریعتی‌نیا استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تحقیقات وی بر سیاست آسیایی ایران و همچنین پویایی سیاسی شرق و غرب آسیا تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی