آندریاس کریگ

دکتر آندریاس کریگ استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو انستیتوی مطالعات خاورمیانه‌ی این دانشگاه است که در حال حاضر در کالج سلطنتی مطالعات دفاعی به فعالیت دارد. تحقیقات او بر ادغام بازیگران دولتی و غیر دولتی در طیف وسیعی از حوزه‌ها با تمرکز جغرافیایی بر منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکز است.

دکتر آندریاس کریگ استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو انستیتوی مطالعات خاورمیانه‌ی این دانشگاه است که در حال حاضر در کالج سلطنتی مطالعات دفاعی به فعالیت دارد. تحقیقات او بر ادغام بازیگران دولتی و غیر دولتی در طیف وسیعی از حوزه‌ها با تمرکز جغرافیایی بر منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکز است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی