علیرضا نوری

علیرضا نوری استادیار مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تحقیقات وی بر روابط ایران و روسیه، سیاست خارجی روسیه و مطالعات اوراسیا تمرکز دارد.

علیرضا نوری استادیار مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تحقیقات وی بر روابط ایران و روسیه، سیاست خارجی روسیه و مطالعات اوراسیا تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی