محمد شمری

دکتر محمد شمری مشاور عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت در امور خارجی است. وی همچنین به عنوان استاد در دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه النهرین بغداد فعالیت می‌کند.

دکتر محمد شمری مشاور عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت در امور خارجی است. وی همچنین به عنوان استاد در دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه النهرین بغداد فعالیت می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی