مهند فارس

مهند فارس نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است که مسائل سیاسی و اجتماعی عراق را پوشش می‌دهد. او به مرتباً با شبکه‌های عربی برجسته‌ای همچون الجزیره و رصیف ۲۲ همکاری دارد.

مهند فارس نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است که مسائل سیاسی و اجتماعی عراق را پوشش می‌دهد. او به مرتباً با شبکه‌های عربی برجسته‌ای همچون الجزیره و رصیف ۲۲ همکاری دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی