محجوب زویری/ لاکشمی ونوگوبال

دکتر محجوب زویری، استادیار حوزه‌ی مطالعات خلیج فارس و ایران است. وی مدیریت مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر را نیز برعهده دارد. لاکشمی ونوگوبال کاندیدای مقطع دکتری مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر است.

دکتر محجوب زویری، استادیار حوزه‌ی مطالعات خلیج فارس و ایران است. وی مدیریت مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر را نیز برعهده دارد. لاکشمی ونوگوبال کاندیدای مقطع دکتری مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی