کورادو چوک

کورادو چوک پژوهشگر مدعو در شورای اروپا در حوزه‌ی روابط خارجی (ECFR) است و تحقیقاتش بر روابط خلیج فارس و آفریقا تمرکز دارد. او همچنین در بخش توسعه در بنیاد AVSI به عنوان مدیر برنامه‌ی سومالی به فعالیت می‌پردازد. چوک پیش از این با گروه بینالمللی بحران و مؤسسه‌ی تحلیلی گلف استیت همکاری داشته است.

کورادو چوک پژوهشگر مدعو در شورای اروپا در حوزه‌ی روابط خارجی (ECFR) است و تحقیقاتش بر روابط خلیج فارس و آفریقا تمرکز دارد. او همچنین در بخش توسعه در بنیاد AVSI به عنوان مدیر برنامه‌ی سومالی به فعالیت می‌پردازد. چوک پیش از این با گروه بینالمللی بحران و مؤسسه‌ی تحلیلی گلف استیت همکاری داشته است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی