بوراک المالی

بوراک المالی، در مرکز تحقیقات جهانی TRT در استانبول به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کند. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه بغازیچی است. تحقیقات وی حوزه‌های سیاست خارجی ترکیه و سیاست قدرت‌های بزرگ با تمرکز بر روابط آمریکا و چین، و جلوه‌های آن در خلیج فارس را شامل می‌شود.

بوراک المالی، در مرکز تحقیقات جهانی TRT در استانبول به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کند. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه بغازیچی است. تحقیقات وی حوزه‌های سیاست خارجی ترکیه و سیاست قدرت‌های بزرگ با تمرکز بر روابط آمریکا و چین، و جلوه‌های آن در خلیج فارس را شامل می‌شود.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی