عزیز الغشيان

عزیز الغشيان، پژوهشگری عربستانی است که بر سیاست خارجی عربستان تمرکز دارد. وی در مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق (CARPO) به عنوان دانشیار فعالیت می‌کند. القاشیان در سال ۲۰۱۹ مدرک دکترای خود را از دانشگاه اسکس دریافت کرد و چندین سال در آنجا به تدریس روابط بین‌الملل، سیاست و مطالعات خاورمیانه پرداخت. در حال حاضر، تحقیقات او بر سیاست عربستان در قبال اسرائیل و روابط اعراب و اسرائیل به طور گسترده‌تر متمرکز است. تفاسیر او در رسانه‌های خبری برجسته از جمله بی‌بی‌سی، فرانس۲۴ و اسکای به چاپ رسیده است.

عزیز الغشيان، پژوهشگری عربستانی است که بر سیاست خارجی عربستان تمرکز دارد. وی در مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق (CARPO) به عنوان دانشیار فعالیت می‌کند. القاشیان در سال ۲۰۱۹ مدرک دکترای خود را از دانشگاه اسکس دریافت کرد و چندین سال در آنجا به تدریس روابط بین‌الملل، سیاست و مطالعات خاورمیانه پرداخت. در حال حاضر، تحقیقات او بر سیاست عربستان در قبال اسرائیل و روابط اعراب و اسرائیل به طور گسترده‌تر متمرکز است. تفاسیر او در رسانه‌های خبری برجسته از جمله بی‌بی‌سی، فرانس۲۴ و اسکای به چاپ رسیده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی