سایمون چادویک

سایمون چادویک، استاد اقتصاد ورزش و ژئوپلیتیک در دانشکده‌ی بازرگانی اسکیما در پاریس است. کارهای وی چندرشته‌ای هستند و حوزه‌هایی مانند بازاریابی، قدرت نرم، و مطالعات فرهنگی، به‌ویژه در آفریقا-اوراسیا را در بر می‌گیرد.

سایمون چادویک، استاد اقتصاد ورزش و ژئوپلیتیک در دانشکده‌ی بازرگانی اسکیما در پاریس است. کارهای وی چندرشته‌ای هستند و حوزه‌هایی مانند بازاریابی، قدرت نرم، و مطالعات فرهنگی، به‌ویژه در آفریقا-اوراسیا را در بر می‌گیرد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی